วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวา (Java) กับ MySQL

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวา MySQL และ JSF Framework ด้วย Netbeans IDE

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครูมัธยมศึกษาผู้สนใจการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการรับนักเรียนพิเศษ นักเรียนตามโครงการนักเรียนพิเศษ(Cyber classroom) นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ที่ต้องการทำโครงงานเพื่อให้สำเร็จการศึกษา โปรแกรมเมอร์ที่ใช้ภาษาอื่น ๆ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดอบรมวันที่ 24-28 พ.ค. 2553 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ อาคาร 8 ห้อง 8-404 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ค่าลงทะเบียน 600 บาท รวมค่า อาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสาร

วิทยากร
อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย
นายเทพนม อินทร์จักรรับจำนวน 25 คนเท่านั้น

หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 พ.ค. 2553