วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วิสัยทัศน์การบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

สิ่งแรก เราต้องเชื่อว่า สำนักส่งเสริมฯ เป็นกลไกการขับเคลื่อนหลักของมหาวิทยาลัย มีผลต่อการเจริญเติบโต หรือทำให้มหาวิทยาลัยตกต่ำ อยู่ที่หน่วยงานนี้ ลำดับถัดมา เรามีความเชื่อว่า มหาวิทยาลัยจะเจริญรุ่งเรือง มั่นคง และยั่งยืนได้นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะต้องมีสิ่งที่เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ดี 4 ประการด้วยกัน ได้แก่


 1.  นักศึกษา นักศึกษาจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยของเรา เราจะทำอย่างไรให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยของเรา  แน่นอนว่า นักศึกษาเขาคาดหวังว่าได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้ว ทำให้เขามีความรู้ ความสามารถเป็นที่ต้องการของนายจ้าง เมื่อจบออกไปแล้ว สมัครงานที่ใหน ใคร ๆ เขาก็ยินดีรับเข้าทำงาน มีเงินเดือนสูง มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เขาภาคภูมิใจ ดังนั้นเราในฐานะผู้บริการองค์กร จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นไปตามที่เขาคาดหวัง 
 2. กระบวนการจัดการภายใน หมายถึง ภายในสำนักส่งเสริมฯ จะต้องมีกระบวนการจัดการเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เข้ามาช่วย ให้การทำงานถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจให้ผู้บริหารได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดกระดาษหรือเอกสาร ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่   ไอทีที่ทันสมัยที่นำมาใช้ได้ดีในปัจจุบันคือ 
  • มีฐานข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร อาคาร และห้องเรียน ฯลฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
  • เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครอบคลุม การใช้งานทั่วมหาวิทยาลัย ทั้งแบบมีสายและไร้สาย สามารถเข้าถึงจากที่ไหน เวลาใด ก็ได้
  • ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม แอพพลิเคชันครบครัน ทั้งชนิด เว็บแอพพลิเคชั่น วินโดวแอพพลิเคชัน โมบายแอพพลิเคชัน ครอบคลุมการเข้าถึงจากนักศึกษา และอาจารย์และผู้ปกครอง
  • การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผลการเรียน รายงานการสอน มอค. ฯลฯ จะเปลี่ยนจากแบบกระดาษเอกสาร เป็นการเก็บแบบดิจิตัลไฟล์ มีระบบความมั่นคง การสำรองข้อมูลที่เชื่อถือได้
  • กระบวนการรับนักศึกษา และสื่อสารกับนักศึกษา โดยใช้ช่องทางหลากหลาย เช่น facebook,  tweeter, mail, SMS, Mobile App
 • มีการให้บริการที่ดี ในกรณีที่นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้ปกครองมาติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะต้องให้การบริการอย่างมีใจรักในงานบริการ สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการ บริการครบถ้วนทุกอย่างในขั้นตอนเดียว หรือ one stop service
      3.  ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต รวมทั้งมีนวัตกรรม จัดให้มีการพัฒนาตัวเองแก่กลุ่มต่าง ๆ  3 กลุ่ม ได้แก่
  • กลุ่มอาจารย์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศก์ การฝึกอบรมหลักการสอน การวัดการประเมินผลให้แก่อาจารย์ใหม่   จัดโครงการการพัฒนา อบรมการเขียนตำรา หนังสือให้แก่อาจารย์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ  จัดให้มีคลินิคให้คำปรึกษาการเขียนตำราภายใน สนง.
  • กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จัดโครงการอบรมการเขียนคู่มือ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นสายชำนาญงาน
  • กลุ่มนักศึกษา จะร่วมมือกับคณะจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขา เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกเวลาสนับสนุนให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ความรู้ และเดินทางเข้าแข่งขัน 
      4.  ด้านงบประมาณ หรือเงินรายได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนองค์กรให้มีกิจกรรม และใช้บริหารงานองค์กร การบริหารงบประมาณ จะมุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษเอกสาร หนังสือเวียน คำสั่งต่าง ๆ ให้ลดลง นำงบประมาณไปพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยกลับคืนมา เมื่อมีระบบไอทีที่ดี คาดว่าสามารถลดการทำงานนอกเวลา ลดค่าล่วงเวลาได้จำนวนหนึ่ง

กลยุทธ์ทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม หากมีการนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้แล้ว ควรวัดและประเมินเมื่อครบรอบปี และควรติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด และถ้าให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดควรมี KPI วัดผลเป็นคะแนนตัวชี้วัด 

ไม่มีความคิดเห็น: