วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

Taweerat Software Development Model

ขึ้นหัวข้อเรื่องนี้ หลายคนอ่านแล้วไม่คุ้น ไม่เคยได้ยินมาก่อน ทฤษฎีใหม่หรือของเก่าที่ยังไม่ได้เรียนมาหรืออย่างไร โปรดอย่าพยายามค้นหาที่มาให้เสียเวลา

TSD Model เป็นชื่อโมเดลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการร่วมอภิปราย ถกประเด็นกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มเพื่อใช้ในการสอบในสัปดาห์หน้า(11-11-50) ซึ่งทุกคนในกลุ่มต้องมีโมเดลของตนมาเสนอเพื่อคัดเลือกว่าโมเดลใดเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น สำหรับแนวคิดโมเดลที่จะนำเสนอมีลำดับดังนี้

Define
กำหนดปัญหา กำหนดความต้องการของลูกค้า โดยขั้นตอนของกระบวนการนี้จำเป็นต้องเชิญลูกค้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าทีมหรือ Project manager ที่ได้มาจากการคัดเลือกจากสมาชิกในทีม โดยคำนึงถึงผู้มีประสบการณ์ มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรู้ในการบริหารและที่สำคัญหัวหน้าทีมต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิก สามารถควบคุมงานให้ดำเนินการอย่างราบรื่นได้ ทั้งหมดที่ได้มาให้ได้มาจากการประชุม ในขั้นตอนนี้ให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ทีมงานคอยสอบถามความต้องการ บันทึก เขียนเป็นข้อ ๆ และวาดภาพผลลัพธ์ที่ได้ให้ลูกค้าเห็น เมื่อลูกค้าเห็นด้วย ให้กำหนดแผนดำเนินงาน กำหนดวันส่งมอบโดยประมาณการณ์

Analyse
เป็นการวิเคราะห์ หาวิธีแก้ปัญหาตามความต้องการของลูกค้า ในขั้นตอนนี้ต้องมีลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนร่วม ร่วมกับทีมพัฒนามาระดมสมอง ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขได้เรื่อย ๆ ในขั้นตอนนี้จะต้องคิดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น งานอาจช้าออกไป มีสิ่งแปรผันที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้น ในโมเดลอื่น ๆ จะมีการการวัดค่าออกมาทางสถิติได้มาก่อนการ analyse แต่โมเดลนี้จะมีการ measurement พร้อมกับ analyse แต่ไม่เน้นผลลัพธ์ที่ได้ว่าอยู่ในระดับใด แต่จะเน้นที่ความพอใจของลูกค้าสูงสุด

Improvement
กระบวนการทำระบบงานให้ดียิ่งขึ้นไป เน้นการทำซ้ำ (Iteration) ในแต่ละกระบวนการ และประเมินความพึงพอใจของ external customer ในขั้นตอนนี้ด้วย

Control
เป็นกระบวนการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เน้นดูที่ timeline ที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอน define ว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่ แต่ถ้านำไปใช้กับระบบงานใหญ่จะต้องควบคุมการใช้งานจาก ทั้ง internal customer และ external customer ด้วย

ขั้นตอนของทีมการพัฒนาระบบ ต้องมีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้

1. นำเอาการวิเคราะห์และกระบวนการทั้งหมดในขั้นต้นมาแบ่งงานออกเป็น Module
2. แบ่งโมดูลให้ทีมงานพัฒนาในรูปแบบของ Agile ใช้เทคนิคของ piar programmming หรือทำงานเป็นคู่ คนหนึ่งลงมือเขียนคำสั่ง อีกคน
3. เมื่อสำเร็จแต่ละโมดูลนำมาทดสอบใหญ่ และส่งมอบ ทำแบบประเมิน external customer

สรุป
Taweerat Software Development Model นำเอาโมเดลของ Six sigma มาบูรณาการกับ Agile มาใช้นั่นเอง (รอการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา อย่าเพิ่งเชื่อนำไปใช้หรืออ้างอิง)

ไม่มีความคิดเห็น: